Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsgruppen

Revideret oplæg til Kommissorium – Trafiksikkerhedsgruppen

Sammensætning:
Trafiksikkerhedsgruppen er en arbejdsgruppe nedsat af Grundejerkontaktudvalget.
Trafiksikkerhedsgruppen bestar af :

  • 2 repræsentanter fra grundejersammenslutningen
  • 1 repræsentant fra landliggersammenslutningen
  • 1 repræsentant fra administrationen
  • (grundejerforbundet er p.t. ikke repræsenteret i arbejdsgruppen)

Yderligere repræsentanter fra administrationen kan deltage i gruppens møder efter behov.

Formål og kompetenceomrade:
Formålet med Trafiksikkerhedsgruppen er at sikre dialogen mellem grundejerforeningerne og Kommunen
om emner på Trafiksikkerhedsområdet.

Arbejdsgruppen har ingen beslutningskompetence, men har status af høringspart og kan komme med ideer og forslag til Kommunens arbejde på trafiksikkerhedsområdet.
Gruppens arbejde sorterer primært under Trafikudvalget.

Repræsentanterne fra paraplyorganisationerne fungerer som bindeled til grundejerforeningerne og formidler synspunkter og information til og fra baglandet.
Repræsentanten fra administrationen fungerer som bindeled til administrationen og de politiske udvalg og har som opgave at give arbejdsgruppen information og faglig indsigt, således at arbejdsgruppen kan træffe oplyste valg og føle ejerskab for politiske beslutninger.

Arbejdsområde:
Trafiksikkerhedsgruppens drøftelser skal i videst muligt omfang være af generel karakter – idet behandling af enkeltsager ikke foretages i gruppen.

Af emner til gruppens møder kan nævnes alt, der har den generelle lokale interesse:

  • Trafikplanlægning
  • Trafiksaneringer
  • Trafiksikkerhedsplan
  • Gribskov Færdselspræventive Miljøplan
  • Trafiksikkerhed generelt

Kalender

Trafiksikkerhedsgruppen mødes ca. en gang i kvartalet, eller efter behov.
Møderne lægges, så vidt muligt, tre uger inden Grundejerkontaktudvalgets kvartalsmøder – således at de aktuelle sager når dagsordensdeadline.

Formand for Trafiksikkerhedsgruppen fremlægger, som udgangspunkt, sager til orientering ved Grundejerkontaktudvalgets møder.

Gruppens tovholder sørger for mødeindkaldelse, lokaler, dagsorden og referat. Efter behov fremlægger tovholderen sager til orientering ved Grundejerkontaktudvalgets møder.

• Dagsordener og referater fra møderne er tilgængelige på Gribskov Kommunes hjemmeside. www.gribskov.dk

Lovisa Glerfoss

  1. februar 2009