Affaldsgruppen

Kommissorium for Affaldsgruppen

Affaldsgruppen er en arbejdsgruppe under Grundejerkontaktudvalget.
Affaldsgruppen består af repræsentanter fra Grundejersammenslutningen, Landliggersammenslutningen Gribskov Vest og Grundejerforbundet.
Med på møderne er en tovholder fra administrationen i Team Kyst, Jord og Affald i Teknik, Vej og Forsyning samt en fra driften, Affaldscentret. Efter ønske og behov kan en eller flere medarbejder fra administrationen og driften deltage på møderne.
Tovholderens opgave består i at stå for mødeindkaldelse og dagsorden, formidling af information og faglig indsigt samt udarbejdelse af referat.

Affaldsgruppen mødes mindst 4 gange årligt for at drøfte spørgsmål på affaldsområdet, som Teknisk Udvalg vælger at høre affaldsgruppen i. Affaldsgruppen har til formål, at forbedre dialogen mellem brugere, myndighed og drift. har ikke beslutningskompetence, men har status af høringspart, som Teknisk Udvalg kan vælge at støtte sig til, når der træffes beslutninger. Affaldsgruppens medlemmer kan i deres funktion af grundejerforeningsformænd videreformidle deres grundejers holdninger og ønsker til administartionen og der i gennem til politikerne. Samtidig formidler Affaldsgruppens medlemmer information, beslutninger og beslutningsgrundlaget, på de sager hvor de høres, til grundejere.
Det er her administartionens opgave at formidle information og faglig indsigt til Affaldsgruppens medlemmer, således at Affaldsgruppen kan træffe oplyste valg og føle ejerskab for politiske beslutninger.

Affaldsgruppen består af:

Formand

Tonny Bruun Nielsen

Tovholder

Camilla Jonassen
cjona@gribskov.dk
Telf. 7249 7527

Øvrige medlemmer

Tonny Bruun Nielsen (Grundejersammenslutningen)
tonny.bruun@c.dk

Leif Bitsch (Landliggersammenslutningen)
leif@bitsch.net

Knud Nielsen (Grundejersammenslutningen)

Jørn Olsen (Græsted Gilleleje Grundejerforbund)
jørn1309@mail.tele.dk

Mette Dollerup
md@robinhus.dk

Dagsordner og referater er også tilgængelige på www.gribskov.dk

Referater

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007