Hvorfor være medlem

Hvorfor være medlem af Landliggersammenslutningen Gribskov Vest?
Allerførst et kort historisk tilbageblik.

I midten af 50erne tog udstykningerne af sommerhusgrunde virkelig fart. For at styre udviklingen krævede Vejby-Tibirke Kommune, at der blev dannet grundejerforeninger, der foruden at samle køberne med henblik blandt andet på vedligeholdelse af udstykningernes fællesarealer, herunder veje, også skulle foretage de fornødne forhandlinger med kommunen. Da antallet af grundejerforeninger steg til omkring 50 blev det vanskeligt for kommunen at forhandle de generelle spørgsmål med de mange forskellige grundejerforeninger.

Derfor dannedes Landliggersammenslutningen i 1955, hvor en række grundejerforeninger i Vejby-Tibirke kommune sluttede sig sammen, således at denne Sammenslutning kunne forhandle de problemer, der var gældende for alle landliggere. Det var fra starten en så stor succes, at næsten alle grundejerforeninger meldte sig ind.

I forbindelse med sammenlægningen af Helsinge og Græsted/ Gilleleje kommuner opstod et nyt udvalg i 2007 (Grundejerkontaktudvalget) med repræsentanter dels for – nu alle grundejere i Gribskov Kommune (såvel fastboende som sommerhusgrundejere) – dels for Teknikudvalget.

I forbindelse med oprettelse af Grundejerkontaktudvalget oprettedes en række undergrupper til at tage sig af de mange detailspørgsmål, der opstod. Det drejede sig om Affaldsgruppen, Rodegruppen, Kollektiv Trafikgruppen, Vandmiljøgruppen og Strand- og Kystsikringsgruppen.

Grundejerkontaktudvalget og undergrupperne fungerede rigtig godt i de første 4 år, men har siden haft vanskeligheder, idet administrationen har følt, at der alene var tale om et (overflødigt) samarbejdsorgan mellem grundejerne og administrationen – og ikke politikerne. Fra vores side er det netop politikerne, vi som sommerhusejere har brug for at få i tale, når noget er gået skævt med administrationen.

Fra grundejerside (både fastboende og sommerhusgrundejere i Helsinge og Gilleleje gamle kommuner) har der været særdeles stor utilfredshed med den udvikling samarbejdet har taget. Kulminationen kom i september måned i år, hvor GKU de facto blev nedlagt, idet alle undergrupperne blev stoppet og møderne i GKU blev halveret til 2 årlige møder.

Før som nu er problemerne imidlertid de samme for os landliggere, nemlig først og fremmest de forhold, der berører os direkte: Kommuneplaner, lokalplaner, ejendomsskatter (størrelsen af grundskyldspromillen), dagrenovationsforhold og -afgifter, genbrugspladser, kloakering, strand- og kystsikring, vedligeholdelse af veje, kollektiv trafik, vandmiljø, antennemaster, orden på grundene, bekæmpelse af bjørneklo, udlæggelse af arealer til offentlig brug i landliggerområdet. Det bliver nu sværere at råbe politikerne op – samtidig er det nu mere end nogensinde nødvendigt, at vi står sammen.

Udover at være bindeleddet til kommunen giver vi løbende råd og vejledning til bestyrelserne i de forskellige spørgsmål, der opstår for foreningerne.

Hertil kommer, at der hvert forår afholdes et møde for grundejerforeningerne, hvor et aktuelt emne bliver gennemgået og drøftet. Fra de seneste år kan nævnes kystsikringsproblemet, en gennemgang af de nye regler vedr. vedligeholdelse m.v. af veje i sommerhusområder og den ulovlige tilkobling af tagvand m.m. til kloaknettet. På disse møder søges foreningerne rustet til at kunne tackle de problemer, som løbende opstår for bestyrelserne i de forskellige grundejerforeninger.

Sammenslutningen har tilvejebragt forskellige gunstige forsikringsmuligheder for bestyrelsesansvaret – se hjemmesiden – og kan hjælpe den enkelte grundejerforening med deres hjemmeside.

Ikke blot Landliggersammenslutningen men også sammenslutningen af landliggerne i den gamle Græsted/Gilleleje kommune samt sammenslutningen af helårsgrundejere i kommunen ønsker et bedre samarbejdsklima med kommunen – kommunen har imidlertid for tiden ikke det samme ønske.


I de kommende år står vi over for et stort og nødvendigt kystsikringsprojekt, hvor det efter vores opfattelse ikke mindst drejer sig om en rimelig fordeling af udgifterne. I denne forbindelse vil vi arbejde for at også kommunen kommer til at deltage i udgifterne.

Jo flere, der støtter op om Landliggersammenslutningens arbejde, jo større er slagkraften.

Medlemskab af Landliggersammenslutningen er primært for foreninger – men enkeltmedlemmer er også velkomne.

Se i øvrigt om vores arbejde på hjemmesiden.