Seneste nyt   Registrer     
Seneste nyt

 

Nedenfor finder du løbende opdatering om foreningens aktiviteter:

 

INFORMATION FRA BESTYRELSEN:

 

UHELD I FORBINDELSE MED AFHENTNING AF HØ

 Månedens store regnmængder har betydet usædvanligt bløde rabatter, og næsten hele den side af Kaprifolievej er blevet voldsomt  beskadiget af den lastbil, som skulle opsamle det hø, som har ligget til tørre siden høslettet tidligere på måneden.

De ansvarlige er opmærksomme på skaden, og har stillet i udsigt, at udbedringen af rabatten vil finde sted i uge 44.

 

----O---- 

 

GRENAFHENTNING

 

HERUNDER KAN DU SE REGLERNE FOR GRENAFHENTNING

 

 

HVORNÅR:

 

Grenaffald afhentes af vognmand i ugerne efter EFTERÅRSFERIEN og må tidligst placeres i rabatten første week-end i oktober

 

HVORDAN:

 

Grenaffaldet samles i bunker i rabatterne langs foreningens veje.

Af hensyn til optagningen anmodes grundejerne om - såvidt det er muligt - at placere bunkerne på områder i rabatterne, som ligger over for hinanden på vejene. Ved små mængder skal grenene samles til større bunker. (Aftal eventuelt med nabo eller genbo.)

Bunkerne må ikke placeres under udhængende træer.

Bunkerne bør ikke være mere end 2 1/2 meter.

De enkelte grene må højst være 2 meter lange og 10 cm i diameter

Meget fyldige grene skal klippes i mindre stykker

Afstanden mellem bunkerne bør være ca. 1 meter.

Bunkerne medtages ikke, hvis de indeholder andet end grenaffald, eller hvis de overskrider de angivne mål. I så fald skal grundejeren fjerne dem for egen regning senest slut i november.

   ----O---- 

 

DET FINESTE SANKT HANS BÅL I DEN FINESTE SOLNEDGANG

 

 

 

OMKRING 100 SOMMERGÆSTER NØD GRUNDEJERFORENINGENS ARRANGEMENT

 

   ----O---- 

 

GENERALFORSAMLING 2020

finder sted

Lørdag 23 maj kl 10:00

på Sankt Helene Centeret

 

   ----O---- 

 

OM REPARATIONEN AF FORENINGENS VEJE:

 

                                                                                                                    Holløselund november 2018

 

Asfaltarbejdet på Lundehøj Grundejerforenings veje er nu endeligt afsluttet i denne omgang.

Vi har fået udført asfalteringen af firmaet Colas, som i forvejen arbejder for Gribskov Kommune, og vi har fået udført det så godt og til en så rimelig pris, at vi har fået lavet flere veje, end vi oprindeligt havde regnet med. Alle veje syd for Holløselund Strandvej er nu færdige sammen med nogle sideveje nord for Strandvejen. For nylig er hjørnerne på de asfalterede veje blevet armeret med sand iblandet granitskærver. Det er en blanding, som bliver hård og cementagtig, når man kører på den. Forhåbentlig holder både asfalt og hjørner i mange år frem.

Vi mangler nu Tusindfrydvej, Skovstjernevej, Brudelysvej, Anemonevej, Kærhaven, Kaprifolievej og Sofus Jensens Vej. Vi sparer sammen til den næste asfaltering, som vil kunne finde sted inden for ca. 5 år. Tilstanden på de ovennævnte veje er så god, at der ingen risiko er ved, at der går nogle år, før det er deres tur.

På bestyrelsens vegne

Feline Munck

                                                                                   ----O---- 

 

NYE REGLER OG FORORDNINGER:

 

PERSONDATAFORORDNINGEN

PRIVATLIVSPOLITIK

LUNDEHØJ GRUNDEJERFORENING

 

Grundejerforeningens dataansvar.

Lundehøj Grundejerforening, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik (GDPR General Data Protection Regulation), der kort fortæller dig, hvilke oplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra legitime interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.

Grundejerforeningen er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Foreningens CVR-nr: 34 52 95 66 Kontaktperson: Feline Munck, Adresse: Kaprifolievej 8, 3210 Vejby

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

· Almindelige personoplysninger på medlemmer:

 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, og kontingentbetalinger og henvendelser vedrørende foreningen og ejendommen.

- Ved foreningsadresse forstås adressen på ejendommen, der er beliggende i foreningens område.

- Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor på foreningsadressen.

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne, telefonfortegnelser og tinglysningssystemet og lignende alment tilgængelige systemer.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger

· At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen

· Behandling, der måtte følge af lovkrav

· Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, regnskab, udsendelse af generalforsamlingsreferat, udsendelse af meddelelser vedrørende foreningen og om forhold og aktiviteter i området/kommunen af relevans for foreningen.

· Som led i foreningens aktiviteter

· Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som:

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægter og tinglyste servitutter, herunder i forhold til generalforsamling

· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso og henvendelser vedrørende foreningen og ejendommen.

· Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1) på et andet lovligt grundlag end samtykke, primært interesseafvejningsreglen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen deler dine personoplysninger med vores leverandør af administrativt software.

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i henhold til følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab. Er der tale om korrespondance vedrørende ejendommen, f.eks. beplantning uden for skel eller over drænledning eller andre oplysninger, som er nødvendige, slettes disse oplysninger først, når ejendommen ikke længere hører under foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Du vil ikke modtage særskilt meddelelse om ændringer, men må holde dig orienteret på foreningens hjemmeside.

 

Dokumentet er udarbejdet af bestyrelsen for Lundehøj Grundejerforening 25. maj 2018

 

 

----O---- 

  

KLIK NEDENFOR FOR AT SE BESKRIVELSE AF GRIBSKOV KOMMUNES KYSTTEKNISKE PROJEKT:

www.gribskov.dk/media/2415/raadgivergruppens-gennemgang-af-den-tekniske-loesning.pdf

 

----O---  

 

  

                                             senest opdateret 26/10 2019

    
 27. januar 2020  Copyright 2013-2015 by Lundehøj Grundejerforening.   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria