Information » Projektforslag/Notater   Registrer     
Text/HTML

 

Projektforslag

VEDRØRENDE

Oprensning/Nygravning af ny sø.

 

Eksisterende forhold.


Projektområdet er beliggende på matr. nr. 3c Holløse by, som ejes af Lundehøj Grundejerforening.

Den eksisterende sø er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven og må dermed ikke ændres uden dispensation fra loven. Gribskov kommune er ansvarlig for at indhente dispensationen, når søen skal oprenses.

Projektets formål.

 
Den eksisterende sø, der er under kraftig tilgroning med tagrør, er levested for stor vandsalamander. Der findes kun én anden sø indenfor 1 km afstand, nemlig Iglesø i ca. 325 m afstand (på Iglekærvej). Måske enkelte små havedamme?

Da stor vandsalamander er en beskyttelseskrævende art (Habitatdirektivets bilag 4), skal kommunen arbejde for en gunstig bevaringsstatus.

Stor vandsalamander kræver god vandkvalitet og en fri vandfase, men også undervandsplanter og gerne en solpåvirket overflade. Små søer skal være fri for fisk, som æder yngel af salamander.

For at gøre levestedet (habitaten) mere robust ønskes søen oprenset, og der ønskes anlagt en ny sø ved siden af den eksisterende.

Rækkefølge i projektet.


Arbejdet tænkes udført ad to – på længere sigt måske tre omgange:

  1. Gravning af en ny sø (mrk. 3 på nedenstående kort) sydvest for den eksisterende.
  2. Oprensning af eksisterende sø (mrk. 2), når stor vandsalamander er konstateret ynglende i den nye sø.

Muligvis på et tidspunkt gravning af en ny sø nordøst (mrk. 1) for den eksisterende.

Fastsættelse af vandspejl.


I foråret 2016 var afvandingen af området tilsyneladende ude af drift eller dårligt fungerende, hvilket medførte en oversvømmelse af hele lavningen, hvor projektet tænkes realiseret. Vandspejlet i oversvømmelsen stod i ca. kote 27, som det fremgår af dette kort:
Søerne tænkes anlagt med vandspejl i kote 26-26,5.

Udførelse.

·         Søerne skal have en maksimal dybde på 1,5 m.

·         Søernes anlæg må generelt ikke være stejlere end 1:5.

·         Oprenset materiale tænkes udlagt i mindst 10 m afstand omkring den nye og den   eksisterende sø. Materialet udlægges primært langs parkeringspladsen og på det mindre areal for enden af parkeringspladsen. Resterende materiale fordeles så jævnt og tyndt som praktisk muligt nord og nordvest for søerne.

·        Funktionen af eventuelle dræn, der måtte dukke op under arbejdets udførelse, skal vurderes i samråd med vandløbsmyndigheden inden beslutning om deres fremtid. Fungerende dræn må ikke uden videre afbrydes/omlægges.

·         Overløbet fra eksisterende sø (mrk. 2) til ny sø (mrk. 3) fastholdes men omlægges til lille grøft/lavning.

·         Der etableres overløbsbygværk (brønd) ved ny sø til styring af vandspejlets kote. Koten skal kunne reguleres mindst +/- 25 cm omkring kote 26,5.

·        Afløbsledningen til kysten omlægges til tætte rør på strækningen fra overløbsbygværk til et par meter nedstrøms den nordøst - sydvest gående spildevandsledning. Den eksisterende rørledning har sat sig over spildevandsledningen.

·         Entreprenørarbejde skal udføres i perioden januar – marts 2017.

Fremtidig vedligeholdelse.


Det samlede naturareal, matr. nr. 3e (kommunalt), 3c og 5n (grundejerforeningens) plejes i dag som en enhed (maskinelt høslæt). Entreprenøren slår tagrør så tæt på søen som muligt.
Denne praksis tænkes fortsat, men der planlægges ikke umiddelbart yderligere pleje.
Efter et par år bør det vurderes, hvorledes vegetationen i og omkring søen udvikler sig, og et eventuelt plejebehov må herefter drøftes grundejerforening og kommune imellem.

 

 

NOTAT

VEDRØRENDE

LUNDEHØJ GRUNDEJERFORENINGS VEJE

2018

1.    Notatets formål

Lundehøj Grundejerforening (LG) har behov for et overblik over tilstanden på foreningens veje. I den forbindelse har foreningen bedt det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S om at foretage en vurdering af vejene.

 

Dette notat beskriver en vurdering af vejenes tilstand, eventuelt behov for renovering i de næste 5 år og et skøn over behovet for løbende reparationer i op til 15 år.

Endelig indeholder notatet et oplæg til en prioriteret renoveringsplan.

2.    Besigtigelse og forudsætninger

Vurderingen omfatter foreningens veje:

Engblommevej - 7 stikveje                                                                 Tusindfrydvej – 1 stikvej      

Anemonevej                                                                                         Ærenprisvej                        

Lupinvej                                                                                                Kongelysvej                        

Snerlevej                                                                                              Richard Nielsens Vej (delvist)

Enghaven                                                                                             Violvej (delvist)

Kærhaven

Kaprifolievej – 2 stikveje

Sofus Jensens Vej – 1 stikvej

Valmuevej (1/2 af vejen)

Følfodvej

Bellisvej

Brudelysvej

Skovstjernevej

 

Vejene er besigtiget af Projektchef Torben A. Vognsen fra MOE A/S og LG Formand Feline Munck d.11/4 2018.

Det er oplyst at seneste større renovering af vejene er sket i 1995, og at renovering efterfølgende primært er sket som lapning af huller.

 

Asfalten er udlagt i ca.3-4 meters bredde. Der er ca. 9.100 m2 asfalteret vej.

 

Der er ikke foretaget bæreevne-forsøg eller opgravning af vejkassen.

 

Asfalttykkelsen er målt til ca. 3 cm, og det vurderes, at være en tyndlagsbelægning, som er udlagt oven på en macadam (et lag sammenpresset grus og sten) vejkasse.

Der er senere udført overfladebehandling, som er et udsprøjtet bitumenlag (klæbrigt asfaltlag), hvorpå der spredes skærver, hvorefter der tromles.

 

Traditionelt har en macadam vejkasse en høj levetid, så længe der ikke graves i den, og den holdes nogenlunde tør for vand.

 

Tyndlagsbelægningen har en begrænset bæreevne, men kan med sit store indhold af bitumen bedre arbejde, hvis den underliggende macadam løfter eller sætter sig. Så længe der ikke er tung trafik i større mængde, er den derfor velegnet til veje som i Lundehøj Grundejerforening.

 

Med tiden taber bitumen sin elasticitet/fleksibilitet, og asfalten begynder at revne/gå i stykker. Denne nedbrydningsproces vil eskalere, da revnerne tillader, at vand trænger ned i belægningen, som herved bliver ekstra udsat for frost.

Desto mere tung kørsel vejene udsættes for, desto hurtigere vil bitumens elasticitet/fleksibilitet forsvinde.

 

MOE har fået udleveret drænkort for området, og Feline Munck har oplyst, at der løbende renoveres dræn i foreningen, ligesom der er etableret ekstra vejbrønde, hvor der er konstateret afvandingsproblemer.

 

Vand og frost/tø i vinterperioder slider meget på en belægning og dens levetid. Fungerende dræn/vejbrønde er derfor en vigtig parameter for vejens holdbarhed.

 

LG har på en tidligere generalforsamling jævnfør Vedtægternes § 3 besluttet, at foreningen betaler for vejvedligeholdelse på Richard Nielsens Vej for matriklerne 5 ao, 5 al, 5 ak, 5 bx, 5 az og 5 r. Endvidere betaler foreningen for vejvedligeholdelse på Violvej for matriklerne 5 o, 5 p, og 5 q. Det er en forudsætning for, at foreningen betaler, at kommunen foretager vejsyn og meddeler foreningen beslutningen om vejarbejdet. Foreningen vil så betale for foreningens vejberettigedes parter i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat af kommunen i forbindelse med vejsynet.

 

Til ovenstående om vejsyn skal dog bemærkes, at LG har haft den praksis løbende at lappe mindre huller i begyndelsen af Richard Nielsens Vej uden vejsyn.

  

Figur 1: Tykkelse på eksisterende asfalt

3.    Vurdering

Den overordnede vurdering er, at vejene er i ok stand i forhold til trafikkens art og mængde, og det vurderes ikke, at der vil være behov for en totalrenovering (fuld udskiftning af grus/macadam og asfalt) af hele vejarealet inden for en periode på 15 år.

 

Der er dog veje/delstrækninger i foreningen, som har opbrugt deres levetid og trænger til ny asfalt, ligesom der er vejstrækninger, som trænger til et nyt slidlag, for at undgå at der skal lægges helt ny asfalt.

 

KATEGORI 1: Veje/områder der trænger til ny asfalt (opbrækning og fjernelse af den gamle asfalt, macadammen røres ikke, ny asfalt lægges i 5 cm’s tykkelse)

 

Der er ikke foretaget en egentlig opmåling af, hvilke områder der trænger til ny asfalt, men det vurderes umiddelbart til at udgøre i omegnen af 5 % af det samlede vejareal.

 

·         Bellisvej trænger til en del udskiftning og et nyt slidlag.

·         Ærenprisvej trænger til en del udskiftning og et nyt slidlag.

·         Kongelysvejs sydlige ende trænger til en del udskiftning og nyt slidlag.

·         De to stikveje på Kaprifolievej trænger til en større udskiftning af visse områder og et nyt slidla.

·         2. østlige stikvej på Engblommevej trænger til en del udskiftning og et nyt slidlag.

·         På stikvejen på Sofus Jensens Vej, er der et hul på hjørnet, som skal udskiftes.

·         Bunden af Violvej trænger til en del udskiftning og nyt slidlag. (Medtages ikke, jævnfør ovenstående).

Figur 2: Eksempel på område, der kræver fuld udskiftning af asfalt

 

KATEGORI 2: Veje/områder der trænger til nyt slidlag (Ingen opbrækning, ny asfaltbelægning i 3 cm’s tykkelse)

·         Engblommevej er foreningens længste vej, og det er også den, som betjener flest ejendomme. Vejen har en del lapper, og slidlaget begynder at se brugt ud. For at undgå asfaltens restlevetid forsvinder, bør der påføres et nyt slidlag senest i 2019.

 

·         Ligeledes begynder Enghaven at trænge til et nyt slidlag.

 

·         Richard Nielsens Vej som deles med andre grundejere, begynder at have områder der trænger til et nyt slidlag, men generelt er vejen ok. (Medtages ikke, da der skal foreligge et vejsyn, før LG indgår i en reparation)

 

 

KATEGORI 3: Øvrige veje hvor der på sigt skal udlægges ny overfladebehandling (OB) (Ingen opbrækning, udsprøjtning af bitumen, spredning af skærver, som tromles.)

 

Der en række stikveje, som betjener 2-4 ejendomme inklusive Lupinvej og Snerlevej. På mange af disse er der en tendens til mindre sporkøring, vejmidten skubbes lidt opad, mens siderne skubbes udad. Vejene virker brugbare til at betjene den nuværende trafik, men bør indgå i et vedligeholdelses-program, som kan starte om 7-10 år.

 

De øvrige veje, Sofus Jensens Vej, Anemonevej, Kaprifolievej, Kærhaven, Brudelysvej, Skovstjernevej, Tusindfrydvej, Følfodvej og Valmuevej vil overordnet set kunne ligge de næste 7-10 år, uden at der laves andet end reparationer af evt. opståede huller. Herefter bør de indgå i et vedligeholdelses program med ny overfladebehandling.

4.    Asfaltvalg og økonomi

KATEGORI 1: Veje med behov for ny asfalt

De steder, hvor der skal laves udskiftning i asfalten, kan ikke nøjes med nyt slidlag eller overfladebehandling. En sådan løsning, vil være spild af penge. Den nye asfalt skal kombinere styrke og elasticitets egenskaber, da underbundens beskaffenhed vil betyde, at asfalten skal være lidt fleksibel.

 

En mulighed kan være AB 11 t 160/220 (sort asfalt), som på de små veje vil kunne udlægges i én omgang til at fylde de ca. 5 cm inkl. nyt slidlag, uden at blive ustabilt.

 

Omkostningen pr. m2 til optagning og bortskaffelse af asfalt og udlægning af ny asfalt vurderes at udgøre 375 kr./m2 inkl. moms.

 

Hvis der er områder i kategori 1, hvor de lokale beboere og LG ikke mener, at det er rimeligt at udlægge ny asfalt, kan man i stedet foretage en fræsning af den eksisterende asfalt og eventuelt iblande grus, vejen vil derefter fremstå som en grusvej.

 

Det vurderes, at anlægsudgiften til disse arbejder samlet udgør ca. 380.000 kr. og endnu mindre, hvis der foretages fræsning på mindst trafikerede veje.

 

KATEGORI 2: Veje der trænger til nyt slidlag

Evt. mindre huller og områder med revnedannelse fjernes ved opbrydning. Der udlægges 3 cm AB 11 t 160/220.

 

Omkostningen pr. m2 til mindre reparationer og udlægning af ny asfalt vurderes at udgøre 140 kr./m2 inkl. moms.

 

Det vurderes, at anlægsudgiften til disse arbejder samlet udgør ca. 325.000 kr./m2 inkl. moms.

 

KATEGORI 3: Øvrige veje, der med tiden trænger til ny overfladebelægning (OB)

På en del af de øvrige veje vil der i afgrænsede områder skulle udlægges AB 11 t, da der er behov for en mindre opretning af sporkøringen, forventet udgift 140 kr./m2inkl. moms.

 

De resterende veje ligger dog så fint, at det formentlig vil være tilstrækkeligt med en ny OB, hvis udgift vurderes at være 100 kr./m2 inkl. moms.

 

Det vurderes, at anlægsudgiften til disse arbejder samlet udgør ca. 710.000 kr.

 

Priser og arealer er estimater, og det anbefales, at Grundejerforeningen indhenter et par tilbud fra asfaltentreprenører for at få verificeret disse.

 

Tilbud på asfaltarbejderne vil blive indhentet, udvalgt og igangsat med assistance fra Projektchef Torben Vognsen, Moe A/S.

Torben Vognsen anbefaler, at arbejdet igangsættes i eftersommeren 2018.

5.    Udførelses rækkefølge/prioritering

Desto større mængder arbejde asfaltentreprenørerne skal udføre, desto billigere bliver priserne, så det billigste vil være, at få udført alle de veje, som trænger til udskiftning, og de som trænger til nyt slidlag, samtidig. Herefter kan de øvrige veje puljes over en årrække optil 10 år.

 

Arbejderne skal helst udføres i perioden fra 15. april til 15. september, hvor temperaturerne giver de bedste forhold for arbejdet.

 

Arbejderne bør koordineres med evt. byggeaktiviteter på ejendommene, så der ikke kommer tung trafik i større mængde umiddelbart efter, at der er lagt slidlag. Endvidere bør der laves en registrering før og efter større byggearbejder.

 

Efter at vejene har fået nyt slidlag, vil der formentlig gå omkring 15 år, før der bliver behov for at gøre noget ved vejene igen. Der vil til den tid være et forventet behov for nyt slidlag, til en pris på 110 kr./mi nutidskroner.

 

Der kan forventes en levetid på mindst 15 år fra et arbejde er fuldført, til behov for nye reparationer opstår. Det vil sige, at vi skal regne 15 år frem fra fuldførelsen af hver kategori. I den mellemliggende periode er det ikke urealistisk at regne med, at de løbende småreparationer kan holdes inden for 10.000 kr. årligt.

 

28. maj 2018 Projektchef Torben Vognsen, Moe A/S og formand Feline Munck, Lundehøj Grundejerforening,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 27. september 2020  Copyright 2013-2015 by Lundehøj Grundejerforening.   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria