Information » Forårsmøder        
Grundejerforeninger
  
Links
  
Arbejdsgrupper
    
Forårsmødet 2017

 

 

 

Referat af forårsmødet den 9. juni 2017 i Sankt Helene Centret, Tisvilde

 

Formanden for Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, Flemming Denker, bød velkommen til dette fællesmøde med Gribskov Grundejerforbund Øst og udtrykte glæde over det store fremmøde. En særlig velkomst blev rettet til vores indlægsholder Arne Kvist Rønnest, Esrum Kloster, som ville fortælle om Naturpark Kongernes Nordsjælland" - status og visioner.
Carl H. Nielsen, formand for Gribskov Grundejerforbund Øst bød også hjerteligt velkommen.

En særlig velkomst blev også rettet til Steen Gersager fra Hvid Strand. Såvel Flemming Denker fra Landliggersammenslutningen som Carl Nielsen fra Grundejerforbundet benyttede lejligheden til at takke for det store og fortrinlige arbejde, Hvid Strand gruppen udførte hvert år med at holde strandene i Gribskov Kommune rene. Der blev endvidere givet en beskeden donation til brug for dækning af udgifter for de frivillige deltageres arbejde i rensning af strandene. Hvid Strands hjemmeside er www.hvidstrand.dk og donationer modtages med tak til kontoen i Nordea reg. 2278 kt.nr. 6886 573 322.

Steen Gersager oplyste, at man på hjemmesiden kan læse om Hvid Strands aktiviteter, økonomi m.v. Hvid Strand består for tiden af 16 strandrensere med vidt forskellig baggrund. Har nogen lyst til at hjælpe til, er man meget velkommen. Det giver frisk luft og motion. Man samler 30.000 stk. affald op om året og får mange positive reaktioner. Cigaretskodder fylder meget i opsamlingen og glasskår giver meget arbejde. Han opfordrede til, at man som strandgæst tænker meget over, hvordan man opfører sig på stranden og undlader at efterlade stanniol-strimler og andre små-dele fra diverse fest udstyr på stranden. Endelig opfordrede han til, at man som strandgæst tog et stykke affald med til affaldsbeholderen – foruden ens eget.
En deltager på forårsmødet opfordrede til, at man skulle få Gribskov Kommune til at uddele cigaretaffaldsbeholdere på samme måde, som man gør på Frederiksberg.

Flemming Denker orienterede om Gribvand Spildevands valg af forbruger-repræsentanter til bestyrelsen, som vil finde sted til efteråret. Landliggersammenslutningen Gribskov Vest og Gribskov Grundejerforbund Øst mener fortsat det er en god ide med en ”landligger” i bestyrelsen og opfordrer forbrugerne til at stemmer ved valget. Man kan pege på Kjell Nilsson, der er Sekretær i Grundejerforbund Gribskov Øst.
Kjell Nilsson fik herefter ordet og skitserede sin baggrund og nuværende arbejde som Formand for Grundejerforeningen Fuglevangen og bestyrelsesmedlem i Villingbæk Vandværk. Han understregede betydningen af, at vi sommerhusejere var vel orienterede om Gribvand Spildevands aktiviteter og planer, herunder om de store udfordringer Gribvand Spildevands ledelse stod overfor i forbindelse med den planlagte nedlæggelse af de lokale renseanlæg og udbygningen af de resterende renseanlæg. Gribvand Spildevand kæmper også med rensning af uønsket vand, da der visse steder kommer op til ca. 10 gange så meget spildevand til rensning, som der pumpes ud fra vandværkerne. Han ville, hvis han blev valgt som medlem af Gribvand Spildevands bestyrelse, løbende orientere via nyhedsbreve, og sikre at sommerhusejernes interesser blev varetaget. Gribvand Spildevand arbejder med planer om en ny elektronisk valgproces, og vi vil snart blive orienteret nærmere herom. Se i øvrigt
www.gribvand.dk/forside

Naturpark Kongernes Nordsjælland" - status og visioner

En af projektets "tovholdere", direktør Arne Kvist Rønnest (blandt venner kaldt Abbed) fra Esrom Kloster, orienterede om etableringsprocessen af Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet, og Naturparkens kendetegn i forhold til de andre danske naturparker. Han informerede endvidere om de 5 Kommuners målsætninger og tilbud til offentligheden og de forventninger, han har til fremtiden. Han berørte endvidere værdien af Naturparken som referencegrundlag for erhvervsliv, grundejere og turister i Gribskov Kommune. I forbindelse med indlægget blev der vist 13 plancher som der henvises til, da disse giver en grundig og god indføring i projektet. Der var en efterfølgende debat og hvorfra kan nævnes, at der bliver etableret et sekretariat.
 
Plancherne kan ses ved at trykke på dette ikon.

Nordkystens Fremtid - status, visioner og problemer

Birgit Lund, Landliggersammenslutningen, og Carl H. Nielsen, Gribskov Grundejerforbund Øst, orienterede om seneste nyt indenfor kystbeskyttelse/ kystbenyttelse. Dette emne har en væsentlig betydning for alle, der bor eller besøger Gribskov Kommune eller i det hele taget kommer til Nordsjælland. Stormene Bodil og Urd har tydeligt udfordret "Den Danske Riviera", et udtryk som Visit Danmark bruger i den flotte brochure for 2017. Hvad kan gøres og hvornår skal det gøres og sidst, men ikke mindst, hvem der skal betale, er kæmpe udfordringer, som vi alle står overfor.

Der blev indledt med at beskrive det kysttekniske skitseprojekt fra 2016. Herefter blev de 3 byråds beslutninger i december 2016 og aftalen mellem regeringen og KL gennemgået. Betalingsmodel og tankerne om denne og den videre proces kom herefter på bane. Endvidere blev det fremhævet at der også må sørges for ordentlig adgang til strandene, så alle kan få glæde af disse.

Vi henviser til de fine plancher der blev vist og hvor emnerne er uddybet.

Plancherne kan ses ved at trykke på dette ikon.

Flemming Denker understregede afslutningsvis, at ingen af sammenslutningerne kunne tegne den enkelte grundejer eller indgå aftaler med kommunen om eventuelle betalingsmodeller. Det eneste vi kunne gøre var arbejde for en rimelig og fair betaling. Problemet var ikke de faste anlæg – bestående af bølgebrydere og skræntfodssikring - men den omfattende sandfodring, hvor der måtte ske en eller anden form for byrdefordeling, idet grundejerne i første række under ingen omstændigheder ville påtage sig den fulde betaling for den del af projektet – som til fulde var til gavn og glæde, for dem, der benyttede stranden. Hvis ikke dette blev tilfældet kunne man forudse endeløse retssager, hvor grundejerne i første række protesterede, og risikere, at projektet ikke ville blive til noget. Som grundejer i kommunen måtte man derfor være forberedt på, at man på en eller anden måde ville komme til at deltage økonomisk i projektet.

Bjarne Strandolm Nielsen, Gilbjergskovens Grundejerforening holdt herefter et indlæg om inddragelse af kystnære sommerhusområder til byzone i Gilleleje

Bjørn anførte” at i foråret 2016, blev der indgået en politisk aftale på Christiansborg om at modernisere planloven.

Loven er nu vedtaget og er gældende fra 15. juni og erhvervsministeriet har med baggrund i den ændrede planlov, udarbejdet et landsplandirektiv, der har været i høring 4.april til 29 maj.

Landsplandirektivet danner grundlag for Fingerplan 2017, der regulerer vores område.

En af de væsentlige ændringer i planloven er, at man har brudt skallen, der beskytter kystnære sommerhusområder. Disse områder kan nu inddrages i byzone, under nogle givne forudsætninger:

1. Området skal grænse op til eksisterende byzone.

2. Det totale byudviklingsareal må ikke øges, dvs. hvis man inddrager 10 ha kystnært sommerhusområde, skal man reducere med 10 ha i det eksisterende byudviklingsområde.

3. 75% af de berørte grundejere skal stemme for forslaget.

4. Den enkelte grundejer skal modtage en redegørelse om konsekvenserne, inden afstemning finder sted.

I sommeren 2016, bad erhvervsministeriet kommunerne om konkrete ønsker, i forhold til de forventede ændringer i fingerplanen. Gribskov kommune fremsendte ønske om at inddrage 4 områder i byzone. Et øst for Gilleleje, et vest for Gilleleje og to mindre områder ved Arresø, i alt 363 ejendomme på i alt 60 ha.

En af begrundelserne var ønsket om at spare flad mark. Altså hellere genere 363 grundejere end 10 køer.
Februar i år kom planloven til 1. behandling i folketinget. Da blev vi klar over, at nu var det alvor. Vi kontaktede derfor planafdelingen i kommunen, og fik oplyst, at området i vest, gik fra byzonegrænsen og ud til det fredede areal, i alt 4 grundejerforeninger:
Gilbjergskoven, Strandgården, Gilbjeghave og Højager

Vi indkaldte de 3 naboformænd til møde, så vi kunne koordinere vores indsats imod forslaget. ( I de 3 øvrige foreninger, vidste man ikke hvad der var ved at ske, før de fik vores henvendelse)

Inden mødet bad vi planafdelingen om skriftlig dokumentation for de berørte arealer. Og stor var vores overraskelse, nu var planen reduceret til 193 ejendomme. 98 i øst og 95 i vest, opdelt i to afstemningsområder. 61 i Gilbjergskovens grundejerforening, 14 i Strandgåden og 20 uden for grundejerforeningerne.

Sagen var den, at kommunen ville inddrage 60 ha til byzone, men reducerede kun med 18 ha i eksisterende byudviklingsområde. Pudsigt nok protesterede erhvervsministeriet og man måtte derfor reducere planerne, til de 193 anførte ejendomme.

Nu kendte vi arbejdsopgaven og vi tilbød planafdelingen at medvirke til en fornuftig afvikling af selve processen. Det tog man imod og det første forberedende formandsmøde har været afholdt, og det står klart, at man ønsker et tæt samarbejde med de 3 grundejerforeninger.

Processen er som følger:

I maj blev alle berørte grundejere informeret om den kommende proces. I juni får alle berørte grundejere en redegørelse om konsekvenserne for et ja eller nej til byzone. I august skal der afholdes et borgermøde, med uddybning og spørgsmål til redegørelsen, og i foråret 2018 skal der afholdes et nyt borgermøde og afstemning skal finde sted umiddelbart herefter.

Vi har, og vil fortsat have stor indflydelse på hele processen.

Hvis vi vælger at komme i byzone, kan man stadig fastholde sommerhusstatus, men ejendommen vil blive vurderet som liggende i byzone, med en øget ejendomsskat til følge. Vi har tidligere set stigninger på 50-70%. Naturligvis giver det muligheden for helårsbeboelse. Det kræver dog at man fremsender en ansøgning om byggetilladelse, idet ejendommen skal leve op det nugældende bygningsreglement for ombygning af helårshuse.

Hvis vi siger nej, får området lov til at ligge i fred og ro. Så hvad tror I vi foretrækker? Kommunens ønsker bliver nok ikke opfyldt denne gang.

Men pas på, planloven skal evalueres i 2020 og fingerplanen skal revideres i 2021.

Hold øjne og ører åbne. Pas godt på vores dejlige sommerhusområder.”


Flemming Denker afsluttede mødet med at takke indlægsholderne for deres lærerige og oplysende indlæg samt deltagerne for de gode spørgsmål og den spændende debat. Han ønskede til sidst alle en rigtig god sommer.

Referent, Peter Riis-Hansen juni 2017
 

    
Referater
 TitelKategoriStørrelse 
Forårsmødet 2018Referat59,44 KBHent
Forårsmødet 2017Referat68,94 KBHent
Forårsmødet 2016Referat59,77 KBHent
Forårsmødet 2015Referat51,09 KBHent
Forårsmødet 2014referat54,63 KBHent
Forårsmødet 2013Referat45,38 KBHent
Forårsmødet 2012Referat32,36 KBHent
Forårsmødet 2011Referat51,12 KBHent
Forårsmødet 2010Referat26,52 KBHent
Forårsmødet 2009Referat41,32 KBHent
Forårsmødet 2008Referat49,13 KBHent
Forårsmødet 2007Referat57,84 KBHent
Forårsmødet 2006Referat48,23 KBHent
Forårsmødet 2005Referat33,75 KBHent
    
 25. maj 2019  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria