Artikler » Status for Højbro Å        
Grundejerforeninger
  
Artikler
    
Links
  

Status for Højbro Å.

Å-systemet, der slutter med den 6 km lange Højbro Å og løber ud i Kattegat ved Raageleje, afvander et område på 40 km2 og omfatter 6 tilløbsåer med en samlet længde på 16 km, hvor de største er Tobro Å og Øllemose Å.
Problemerne opstår langs den sidste kilometer af amts-vandløbet Højbro Å, hvor der ved store, vedvarende regnskyl og ved tøbrud efter store snefald, forekommer oversvømmelser af en del sommerhusgrunde og af Helsinge Kommunes Stokkebro-Rågemark rensningsanlæg. Disse oversvømmelser er egentlig ikke noget nyt, men medens det tidligere skete med en frekvens på 5 til 10 år, ser man nu, at det forekommer langt oftere og sågar flere gange om året. Problemet forstærkes ved sammenfaldende stærk vind fra nord, der stemmer vand op i åen ved udløbet i havet.
I 1999 gennemførte NIRAS på foranledning af Frederiksborg Amt - grundet de mange klager - en undersøgelse af afstrømningsforholdene i Højbro Å som i forbindelse med de stadig hyppigere oversvømmelser af sommerhusgrundene og de gentagne driftsforstyrrelser, oversvømmelserne påførte Helsinge Kommunes rensningsanlæg i Raageleje. Rapporten konkluderede, at årsagerne var en kombination af naturlige årsager (nedbør og sætninger i jorden) og den ændrede (mere lempelige grødeskæring) vedligeholdelse af vandløbet. Som en løsning på problemerne pegede rapporten bl.a. på etablering af våde engområder ved f.eks. Åmosegård.
Grundejerforeningerne Stokkemark og Espegård henvendte sig i år 2000 til Landliggersammenslutningen for Helsinge Kommune (LLS) for at få støtte til at udvirke, at Frederiksborg Amt og Helsinge Kommune sammen skulle finde en løsning på problemet. Der afholdtes et møde d. 16. sep. 2000 med deltagelse af LLS og grundejerforeningerne Espegård, Højbro og Stokkemark.
LLS formidlede herefter, at der blev indkaldt til et møde på Amtsgården d. 8. marts 2001 med deltagelse af Amtets Landskabsafd., Helsinge Kommune, Hedeselskabet, de berørte grundejerforeninger langs Højbro Å og LLS. Konklusionen på mødet var, at den eneste acceptable løsning på problemet var, at der blev etableret et eller flere vådområder nær å-systemet til kortvarige opmagasineringer af pludseligt forekommende store vandmængder.
Efterfølgende tilsendte LLS på vegne af de berørte medlemsforeninger, d.v.s.
Grundejerforeningerne Espegård, Højbro, Stokkemark, Gl. Strandbjerggård,
Dyndmosegård og Stokkebro (sidstnævnte er ikke medlem af LLS)
d. 28. marts 2001 en formel klageskrivelse til Frederiksborg Amt, som er ansvarlig for åen i henhold til vandløbsloven, hvori amtet blev opfordret til at etablere omtalte vådområder.
Hedeselskabet gennemførte nu en måling af vandgennemstrømningen i å-systemet 12 forskellige steder inden for et tidsrum på 6 timer d. 18. november 2002, således at man kunne udpege det/de områder, der ville være bedst egnede til at etablere kortvarige opmagasineringer af vand efter kraftige regnskyl/tøbrud. Konklusionen var, at Tobro Å og Øllemose Å var de vandløb, der bidrog med de største vandmængder, hvorfor det burde være områder i nærheden af disse vandløb, man skulle koncentrere sig om.
Frederiksborg Amt bevilgede i 2003 midler til at engagere Hedeselskabet til at udarbejde forslag til konkrete handlingsplaner på grundlag af de anbefalinger, eksperterne tidligere var fremkommet med.

Herunder:

*
finde egnede lokaliteter for placering af vådområder i Højbro Å-systemet, således at vandet ved store afstrømninger tilbageholdes før problemstrækningen
*
foretage en vurdering af effekten af en ændret vedligeholdelsespraksis i de kommunale tilløb til Højbro Å
*
foretage en vurdering af effekten af udbygning af bassiner på regn- og spildevandstilløbene til Højbro Å-systemet
*
foretage en vurdering af en forøgelse af den kritiske tærskelværdi i form af dige ved de berørte sommerhuse


På baggrund af de foretagne vurderinger af ovenstående løsningsmodeller skulle Frederiksborg Amt i samråd med rådgiver så vælge den eller de løsningsmodeller, der efterfølgende skulle arbejdes videre med.
Rapporten fra Hedeselskabet skulle i henhold til aftalen foreligge inden udgangen af 2003, men den forelå først i februar 2004.

Februar 2004
I henhold til mundtlige oplysninger fra Frederiksborg Amt har Hedeselskabet ikke kunnet finde egnede områder i å-systemet, som uden store gravearbejder kan tjene som overrislings-enge. Det er derfor mest sandsynligt, at Amtet herefter vil koncentrere sig om to løsningsmodeller: Udvidelse i bredden af Højbro Å’s nedre løb samt etablering af diger på samme strækning. Hedeselskabet vil nu gå i gang med at foretage opmålinger på strækningen, således at man vil kunne vurdere omkostninger, effekten af de mulige tiltag samt evt. juridiske komplikationer ved etablering af et ca. 100 cm højt dige på de implicerede lodsejernes grunde.

April 2004
LLS har nu haft lejlighed til at gennemlæse Hedeselskabets rapport, der som nævnt nu fravælger en løsning med opmagasinering af å-vand. I henhold til samtale med amtet vil Hedeselskabet i løbet af april måned gennemføre opmålinger langs Højbro Å med henblik på i første omgang at planlægge en udvidelse af åens bredde på strækningen umiddelbart før, ved og efter rensningsanlægget. LLS har påtaget sig at omdele et brev fra Amtet der informerer de berørte lodsejere om de planlagte opmålinger. Der skal så efterfølgende tages beslutning om, hvilken løsning man vil vælge.

Maj 2004
I henhold til oplysninger fra Frederiksborg Amt har Hedeselskabet afsluttet deres opmålinger og Amtet forventer at modtage en ny rapport medio juli, der anviser, hvorledes oversvømmelserne kan undgås/reduceres i fremtiden ved hjælp af en udvidelse af åens vandspejl (dobbeltprofil) kombineret med en forhøjelse af åbredden (dige) ind mod sommerhusene. En udvidelse af åens vandspejl før og efter rensningsanlægget vil give åen større kapacitet. Der vil også foreligge et overslag over omkostningerne. Det bliver så op til de politiske myndigheder at bevilge de nødvendige penge, der skønnes at ligge på under en mio. kr.


December 2004
I henhold til et møde i Frederiksborg Amt d. 14. dec. har man vedtaget at udsende et projekt for Højbro Å til høring. Projektet skal mindske oversvømmelser ved etablering af dobbeltprofil og dige.
Projektet skal sikre at Stokkebro-Rågemark rensningsanlæg får forbedrede afvandingsforhold ved store regnvejrshændelser, ligesom det det skal mindske hyppigheden af oversvømmelser af sommerhusgrunde og sommerhuse langs åen.
I projektforslaget er beskrevet etablering af en dobbeltprofil af å-lejet (bredere å) over en ca. 550 m lang strækning før, ved og efter rensningsanlægget, ligesom der anlægges et ca. 100 cm højt dige på en længde af 200 m langs sommerhusene over for rensningsanlægget.
Overslaget for det samlede projekt andrager ca. 880.000 kr., og Amtet forudsætter at Helsinge Kommune bidrager med 200.000 kr. heraf.
Amtet er opmærksomt på problemerne langs åen længere ud mod havet ved Strandbjerggård-udstykningen, hvor der også forekommer oversvømmelser af sommerhusgrunde. Man vil imidlertid ikke foretage nogen regulering af åens profil dér eller etablere diger, idet man ikke mener, at omkostningerne her står mål med en beregnet vandspejlsænkning på ca. 18- 28 cm.


Juni 2005
LLS har rettet henvendelse til Frederiksborg Amt i februar, marts, april, maj og juni måned og har hver gang fået samme svar vedrørende sagens udvikling: Amtet har stadig ikke fået noget svar på deres skriftlige anmodning til Helsinge Kommune januar 2005 om at bidrage med 200.000 kr. til gennemførelse af projektet. Amtet og Helsinge Kommune taler tilsyneladende ikke med hinanden.

November 2005
Frederiksborg Amt rettede i januar 2005 skriftlig henvendelse til Helsinge Kommune og anmodede om et bidrag fra Kommunen på 200.000 kr. for at kunne gennemføre projektet. Kommunen syltede imidlertid sagen i 10 mdr., og Amtet undlod at rykke for svar, så først i oktober måned forlød det, at Helsinge Kommune har besvaret anmodningen positivt.
LLS er ikke blevet orienteret om tidsplanen herefter, men Amtet har telefonisk ladet os vide, at der først i december måned kan forventes en politisk afgørelse i Helsinge og bevilling af de 200.000 kr. Amtet skal så udsende materiale for en offentlig høring til de involverede grundejere. Projektet vil antagelig kun omfatte området nær Studebjerg rensningsanlæg – altså ikke ved Møllekrog.

Januar 2006
LLS har nu modtaget meddelelse om, at Frederiksborg Amt har vedtaget at sende projektet ”Etablering af diger og dobbeltprofil i Højbro Å” i høring efter vandløbsloven. Høringen løber i perioden 17. januar til 14. februar 2006, hvor der er mulighed for de berørte lodsejere at komme med indvendinger mod projektforslaget over for Amtet.
Såfremt der ikke fremkommer relevante indvendinger, vil Amtet på et møde d. 21. marts 2006 beslutte, hvorvidt de nødvendige midler kan bevilges, og der vil så blive en ny høring på 4 uger, i løbet af hvilken eventuelle protester skal indleveres til Skov- og Naturstyrelsen. Kommer der heller ikke nogen gyldige indvendinger her, skulle projektet omsider kunne gå i gang.
Amtet har ikke skønnet det nødvendigt at etablere dobbeltprofil og diger langs åen ved Strandbjerggård-udstykningen (Møllekrog).

Maj 2006
I henhold til brev fra Frederiksborg Amt til Landliggersammenslutningen, har Amtet på et møde d. 25. april 2006 godkendt projektet for etablering af dobbeltprofil og diger over en strækning på ca. 550 m ved rensningsanlægget og ned mod havet.
Ovennævnte godkendelse kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen men sendes til Frederiksborg Amt.
Protesterne mod den planlagte udvidelse af broen er taget til følge, således at der heller ikke fremover vil kunne passere motorkøretøjer over åen for enden af Stokkebjergsvinget.
Der er if. Amtet ikke indløbet relevante klager pr. 15. maj.
Udførelsen af anlægsarbejderne er planlagt udført tidligst sensommeren 2006.

September 2006
Arbejdet er nu godt i gang og vil formentlig være færdiggjort inden udløbet af oktober måned.

Februar 2007
Arbejdet blev færdiggjort inden udgangen af 2006, og det ser ud til, at det har haft den ønskede virkning, idet der ikke har været oversvømmelser på strækningen nær rensningsanlægget efter januar måneds kraftige nedbør.
Heller ikke neden for Møllekrog og Rågemøllevej var der oversvømmelser ultimo januar 2007.
Som tidligere omtalt, besluttede Frederiksborg Amt  ikke at etablere dobbeltprofil med diger neden for Møllekrog og Rågemøllevej, dels af økonomiske grunde, og dels fordi deres tekniske rådgiver, Hedeselskabet, mente, at der var gode chancer for, at å-udvidelsen nær rensningsanlægget også ville afhjælpe problemerne ved Møllekrog og Rågemøllevej.

Juli 2007
Den rekord-store nedbør i denne måned har desværre vist, at ovennævnte forholdsregler mod oversvømmelser fra Højbro Å alligevel ikke er tilstrækkelige, idet åens store vandmængder har bevirket, at vandet har passeret de nye diger, hvor de starter og således er løbet bag om digerne og har oversvømmet sommerhusgrundene igen. Desuden er kloaksystemet, der kun er dimensioneret til at aftage spildevand, blevet overbelastet af store vandmængder (sikkert på grund af illegal tilslutning af tagvand), der forårsagede stor udstrømning til de lavtliggende grunde, som i forvejen var oversvømmet af åvand.
Flere sommerhuse stod i vand op over fundamenterne med ødelagte gulve og bohave til følge. Rensningsanlægget blev sat ud af spillet, og kloakvand måtte ledes ud i åen med kraftig forurening af havvandet ud for Raageleje som konsekvens, og badeområdet mistede således sit netop genvundne ”blå flag” igen.

September 2007
Ansvaret for Højbro Å er pr. 1. januar 2007 overgået til Gribskov Kommune, og Landliggersammenslutningen forfølger nu sagen via det etablerede samarbejde mellem Kommunen og grundejerforeningerne: ”Grundejerkontaktudvalget”. Der holdes møde hvert kvartal, og der bliver etableret en særlig vandløbs-gruppe, der foruden de relevante embedsmænd vil omfatte repræsentanter for grundejerforeningssammenslutningerne, herunder én fra LLS.
 

Juni 2009
I juni 2009 oplevede vi igen en voldsom og langvarig regn, som forårsagede lige så store oversvømmelser og kloakoverløb i området langs den nedre del af Plovmandsvang og Stokkebjergssvinget som i juli 2007. Der blev efterfølgende afholdt et møde med deltagelse af Gribskov Kommune, repræsentanter for de plagede grundejerforeningen og Landliggersammenslutningen.  Resultatet af mødet blev, at kommunen ville bede Orbicon gennemføre en revurdering af det projekt, som amt og kommune lod udføre i 2006, og som nu har vist sig at være en utilstrækkelig løsning.

August 2010
Gribskov Kommune forelagde resultatet af Orbicons analyse ved et møde på Helsinge rådhus, hvor det blev bekræftet, at den endelige løsning på problemet vil være at etablere nogle områder, hvor åvandet ved store regnskyl kan opmagasineres midlertidigt. Endvidere fremgik det af rapporten, at en 40 m forlængelse af diget mod syd ville give en rimelig sikring mod fremtidige store oversvømmelser fra  åen. Kommunen oplyste at der ikke kunne findes midler til at etablere overløbsarealer og afslog endvidere at bevilge de nødvendige 100.000 kr. til etablering af digeforlængelsen og anbefalede de plagede sommerhusejere at få udarbejdet et reguleringsprojekt og søge at gennemføre dette for egne midler. Kommunen unddrager sig med andre ord ansvaret for at rette op på det fejlbehæftede reguleringsprojekt, som blev udført af amt og kommune.  Kommunen har endvidere undladt at foretage en revision af regulativet for åen efter etableringen af dobbeltprofil og diger.

August 2011
Grundejerforeningen Stokkemark bad herefter Orbicon udarbejde et notat, der beskriver, hvorledes en forlængelse af diget mod syd kan etableres. Foreningen har modtaget en foreløbig udgave, som beskriver anlæggelsen, men der tales nu om et dige, der starter 100 m længere mod syd plus et indledende dige fra åen mod øst mellem ejendommene Plovmandsvang 51 og 53. Notatet er som nævnt foreløbigt, men det beskrevne dige vil formentlig koste omkring 200.000 kr., hvilket vil være svært at få finansieret af de udsatte ejendomme alene.
Sidste:
LLS er stadig af den formening, at det oprindelige reguleringsprojekt ikke blev udført i overensstemmelse med  Hedeselskabets (Nu Orbicon) beskrivelse. Alle er enige om, at en rimelig sikring mod fremtidige oversvømmelser ville kræve et dige, der havde en top svarende til kote 3.2, og så er det jo indlysende, at diget skal starte, hvor det eksisterende terræn langs åen er faldet til kote 3.2. Alligevel bygger man et dige, der starter, hvor det eksisterende terræn langs åen er på kote 2.7, hvorved åvandet naturligvis strømmer ind på sommerhusgrundene, når kote 2.7 nås, og ikke kan løbe tilbage til åen, idet de skadede grunde har områder, der ligger langt lavere.
Diget beskrives således i projektet :
”Voldene udformes som en naturlig forlængelse af vandløbssiden, hvor de generelt tilpasses de nuværende forhold, således at toppen af voldene etableres i en højde, der sikrer mod oversvømmelser ved meget høj og sjældent forekommende vandstand i vandløbet, svarende til hændelser, der sker hvert 50. år.”
Vi vil holde vore medlemsforeninger orienteret, bl.a. via denne hjemmeside.
Torkil Lund
 
 10. august 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria