Artikler » Nem Inkasso        
Grundejerforeninger
  
Links
  
Artikler
    
Nem Inkasso

 

Nem Inkasso

De fleste kasserere i grundejerforeninger kender til problemerne med medlemmer, der ikke betaler deres kontingent m.m. til tiden.
Hidtil har de så haft det problem, at det har været for dyrt at benytte advokater til at inddrive de som regel små beløb, og mange gange har man så droppet at forfølge de dårlige betalere.
Nu er der imidlertid åbnet op for en ordning, hvor kassereren selv kan inddrive pengene ved hjælp af det, der hedder ”Nem Inkasso”.
Det er en ordning, som er beregnet til at inddrive beløb på max. 50.000 kr.
I det følgende gives en kort vejledning i hvorledes man som kasserer kan benytte ordningen, men det er altid op til dig selv som kasserer at sørge for at have læst vejledninger godt igennem.

Blanketter og vejledninger 

Start med at gå ind på www.domstol.dk. Under menuen ”Selvbetjening”, vælges ”Blanketter”. Midt på næste side vælges ”Inkasso”. Så kommer en side frem, hvor der øverst ligger to slags blanketter kaldet Betalingspåkravsblanketter”.
Den ene blanket er i PDF format, således at den kan udskrives og senere kan udfyldes ”i hånden”. http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Blanketter/Informationsfolder.pdf
Den anden ligger som en WORD fil, således at den kan udfyldes på PC. Husk at gemme en arbejdskopi af filen.
http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Blanketter/Betalingspaakrav.doc
samt ”Vejledning til udfyldelse af blanketter”
Det er vigtigt at huske, at betalingspåkravsblanketterne skal udfyldes i 3 eksemplarer og desuden er det en god idé at tage en kopi til sig selv.
De enkelte sæt ark skal være hæftet sammen.
 
Grundinformationer
Det første, man skal tage stilling til, er, hvilken retskreds, der skal behandle sagen. Retskredsen er normalt bestemt af, hvilken retskreds skyldneren bor i. Dette er ikke altid identisk med skyldners faktiske adresse.
Ude til vestre på samme side, hvor blanketterne ligger, vælges ”Find retskreds. http://www.domstol.dk/find/Pages/index.aspx
Der kommer så en side frem, hvor man indtaster adressen på skyldner, og derefter fortæller systemet selv, hvilken retskreds man skal sende blanketterne til.
Samtidig er der et link til den pågældende retskreds hjemmeside, og her er der oplysninger om, hvor man kan indbetale ”retsafgiften”.
 
Retsafgift
Retsafgiften er et gebyr, der opkræves, for at retten vil behandle sagen. Retsgebyret kan enten indbetales til retskredsens bankkonto, eller man kan vedlægge en check på beløbet, når man fremsender blanketterne.
Størrelsen af retsafgiften skal man også tage stilling til. Det er nemlig sådan, at hvis man indbetaler minimumsbeløbet på 400 kr., og skyldner så har indsigelser til betalingspåkravet, får man sagen tilbage, og skal så starte med en retssag, hvis man vil videre.
Hvis man i stedet straks indbetaler 700 kr. og sætter kryds i de relaterede felter, så startes der ”automatisk” en retssag, hvis der er indsigelser. Er der imidlertid ikke indsigelser, får man de 300 kr. tilbage. Derfor skal man opgive sin bankkonto på blanketterne.
Vær opmærksom på, at fogedretten ikke betaler grundafgiften på de 400 kr. tilbage, hvis sagen afvises på grund af, at der er ændret i blankettens fortrykte tekst, at der er fejl i udfyldningen af blanketten, at der er fejl i opgørelsen af kravet osv. I de tilfælde vil evt. tillægsafgift dog blive tilbagebetalt.
 
Betingelser for nem inkasso
Der er flere forhold, der skal være opfyldt, inden man kan sende Betalingspåkravet.
Inkassolovens §§ 10 + 11 skal være opfyldt:
Inkassolovens §§ 10 + 11
§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.
Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.
Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.
§ 11. Uanset § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives.

For renter m.m. gælder
Rentelovens § 9, 9a og 9b
   § 9. Fører lovbestemmelser om rente for særlige krav til en lavere rente end den, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, skal skyldneren dog betale den der nævnte rente fra den dag, da fordringshaveren begyndte retsforfølgning til betaling af gælden. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
   § 9 a. Fordringshaveren kan kræve, at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold.
   Stk. 2. Stk. 1 kan ikke fraviges til skade for fordringshaveren ved aftale eller ved handelsbrug eller anden sædvane. Hvis der er tale om en fordring i henhold til en aftale som nævnt i § 7, stk. 1, kan reglen i stk. 1 endvidere ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale.
   Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke udgifter fordringshaveren kan kræve betalt efter stk. 1, med henblik på, at udgifterne skal være gennemsigtige og stå i passende forhold til fordringen, herunder regler om, at der ved fordringer inden for bestemte beløbsgrænser alene kan kræves betaling op til visse maksimumsbeløb.
   Stk. 4. For omkostninger ved retslig inddrivelse gælder retsplejelovens regler om sagsomkostninger.
   § 9 b. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).
   Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.
   Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr. inkl. moms.   
   Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale, hvis der er tale om en fordring i henhold til en aftale som nævnt i § 7, stk. 1. I andre tilfælde kan reglerne i stk. 1-3 fraviges ved aftale eller handelsbrug eller anden sædvane i det omfang, som følger af § 9 a, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.
 
 
 

 Med hensyn til eventuelle morarenter, skal disse udregnes efter Nationalbanken til enhver tid gældende udlånsrente + 7 %. http://nationalbanken.dk/DNDK/minfo.nsf/side/Historiske_rentesatser_for_udlaansrenten!OpenDocument

Vigtigt! Hvis du ønsker procesrenter, skal du øverst i rubrik 4 sætte et kryds i feltet øverst til venstre ud for "Procesrenter".
Hvis du selv har regnet dig frem til nogle "morarenter" skal du sætte kryds i feltet med "Fra dato", og derefter skrive fra hvilken dato du har regnet renten. Tidligst 30 dage efter sidste betalingsfrist!
Renten noteres i feltet "påløbne renter frem til betalingspåkravets indlevering".
Det er ligeledes vigtigt i Rubrik 5, at skrive at "Rentelovens § 9 b, stk. 2 er overholdt".
Så læs den godt igennem !!

Ligeledes er det vigtigt at skyldner er informeret om at det "koster noget" at betale for sent, f. eks. ved at det er vedtaget på en generalforsamling, at man vil blive pålagt gebyrer ved for sen indbetaling.
Dette skal der også gøres opmærksom på i Rubrik 5.

Da Nationalbanken for tiden skifter udlånsrenten tit, kan det, hvis man har flere sager, betale sig at lave et regneark, hvori man indtaster det skyldige beløb og så straks ser, hvor meget morarenten bliver.
Når alt er udfyldt, sendes det blot af sted, men forvent ikke, lige for tiden, at høre noget straks. Der kan sagtens gå omkring 2½ måned, før man hører fra retskredsen, da ordningen har givet meget arbejde til disse.

Husk til sidst at det er vigtigt at ”hente” nye blanketter hver gang man skal bruge dem, da der kan være nye opdateringer siden sidst, man brugte dem.

Er der spørgsmål til ovenstående så send os en mail.
 

 

    
 
 21. september 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria